معرفی مدیر کل

♦احسان فروزنده شهرکی
•کارشناس رایانه
•کارشناس مدیریت سوانح غیرطبیعی
•کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی